Повідомлення

Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента

[26.02.2019]
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Директор Павлова Т.О. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 26.02.2019 (дата) Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Перлина" 2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 3. Місцезнаходження 45000, м. Луцьк, пр. Волi, буд.7 4. Ідентифікаційний код юридичної особи 01553899 5. Міжміський код та телефон, факс 0-332-72-51-91 0-332-72-62-96 6. Електронна поштова адреса perluna.lutsk@ukr.net II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 22.02.2019 (дата) 2. Повідомлення опубліковано у* (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 3. Повідомлення розміщено на сторінці perluna.emitents.net.ua в мережі Інтернет 26.02.2019 (адреса сторінки) (дата) Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) 1 2 3 4 5 6 22.02.2019 звільнено головний бухгалтер Римарчук Людмила Павлiвна 0 Зміст інформації: Звiльнено на пiдставi наказу директора № 16 вiд 22.02.2019р. Перебувала на посадi 5 рокiв. Акцiями не володiє. Непогашеної судимостi не має. Не надала згоди на розкриття паспортних даних.На посаду головного бухгалтера нiкого не призначено.

Назад