Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Директор       Павлова Т.О.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.02.2019
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Перлина"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
01553899
4. Місцезнаходження
Волинська , *, 45000, м. Луцьк, пр. Волi, 7
5. Міжміський код, телефон та факс
0-332-72-51-91 0-332-72-62-96
6. Електронна поштова адреса
perluna.lutsk@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.02.2019
(дата)
2. Річна інформація опублікована у  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці perluna.emitents.net.ua в мережі Інтернет 26.02.2019
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi;
вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб;
iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря;
iнформацiя про рейтингове агентство;
iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв);
iнформацiя про дивiденди;
iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент;
опис бiзнесу не розкривається, оскiльки емiтент здiйснив приватне розмiщення цiнних паперiв.
Iншi цiннi папери, крiм простих iменних акцiй, Товариством не випускались.
Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзацiї продукцiї вiдсутнi, так як Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуюються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електоренергiї, газу та води.
Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не складалась.
Загальнi збори у звiтному роцi не скликались.
Особлива iнформацiя не виникала.
Рiшення про вчинення, поперднє схвалення значних правочинiв i правочинiв щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не приймались.
1.Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб та засновникiв Органами управлiння Товариства є: - 3агальнi збори акцiонерiв Товариства (вищий орган Товариства); - Наглядова рада Товариства; - Одноосiбний виконавчий орган Товариства - Директор. Органом Товариства, який здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, є Ревiзор. Приватне акцiонерне товариство «Перлина» перейменоване iз Закритого акцiонерного товариства «Перлина», яке в свою чергу створене згiдно з рiшенням зборiв засновникiв вiд 12 травня 1994 року протокол № 1 шляхом перетворення суб’єкта пiдприємницької дiяльностi торгового пiдприємства «Перлина» на пiдставi викупу державного майна.
Посадовi особи Емiтента станом на 31.12.2018 р.: голова Наглядової ради Тяпунов Юрiй Олександрович, член Наглядової ради Карасюкевич Тамара Олександрiвна; член Наглядової ради Римарчук Людмила Павлiвна; Директор Павлова Тетяна Олександрiвна ; Ревiзор Тяпунова Тамара Леонтiївна.
2. Iнформацiя про цiннi папери емiтента, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй: Тип та/або клас акцiй - акцiї простi iменнi. Кiлькiсть простих iменних акцiй – 170940 штук. Номiнальна вартiсть однiєї акцiї - 1.05 гривень. Випуск iнших цiнних паперiв Товариством не здiйснювався. Випущенi Товариством акцiї iснують в бездокументарнiй формi. Публiчна пропозицiя та/або допуск до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру не здiйснювались.
3. Iнформацiя про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинiв - згiдно з чинним законодавством Емiтент не зобов'язаний розкривати дану iнформацiю.
4. Вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть - згiдно з чинним законодавством Емiтент не зобов'язаний розкривати дану iнформацiю.
5. Перелiк власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй та iнформацiю про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй. Станом на 31.12.2018 р. власником пакету 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй Емiтента є:
Тяпунова Тамара Леонтiївна , якiй належить 95054 простих iменних акцiй бездокументарної форми iснування, що складає 55.61 % загальної кiлькостi випущених Емiтентом акцiй;
Тяпунов Юрiй Олександрович , якому належить 23013 простих iменних акцiй бездокументарної форми iснування, що складає 13.46% загальної кiлькостi випущених Емiтентом акцiй;
Павлова Тетяна Олександрiвна , якiй належить 17972 простих iменних акцiй бездокументарної форми iснування, що складає 10.51 % загальної кiлькостi випущених Емiтентом акцiй;
Карасюкевич Тамара Олександрiвна, якiй належить 15952 простих iменних акцiй бездокументарної форми iснування, що складає 9.33 % загальної кiлькостi випущених Емiтентом акцiй;
Маркiна Лiдiя Михайлiвна, якiй належить 15795 простих iменних акцiй бездокументарної форми iснування, що складає 9.24% загальної кiлькостi випущених Емiтентом акцiй.

В звiтному роцi змiна акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, не вiдбувалась.
6. Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй - згiдно з чинним законодавством Емiтент не зобов'язаний розкривати дану iнформацiю.
7. Змiна осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй - в звiтному роцi не вiдбувалась.
8. Звiт керiвництва
Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента: В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. Для Емiтента необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможностi пiдприємства.
Iнформацiя про Розвиток емiтента
Товариство здiйснює пiдприємницьку дiяльнiсть на принципах повної господарської самостiйностi, самоврядування, самофiнансування i самоокупностi, несе вiдповiдальнiсть за її наслiдки.
- Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента. Емiтентом не укладалися деривативи, правочини щодо похiдних цiнних паперiв, тому вплив даних факторiв на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Емiтента вiдсутнiй.
- Iнформацiя про завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування. Протягом звiтного перiоду фiнансовi ризики у товариства вiдсутнi, тому що фiнансовий ризик виникає у випадку, коли пiдприємство вступає у вiдносини з рiзними фiнансовими iнститутами (банками, iнвестицiйними, страховими, факторинговими, лiзинговими компанiями, бiржами та iн), тому Товариство не розробляло та не здiйснювало завдання та полiтику щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування.
- Схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв. Товариство схильне до цiнового ризику, тому що прямо залежить вiд наступних факторiв: Збiльшення податкiв та нарахувань, погiршення економiчного стану у країнi, збiльшення цiни на матерiальнi ресурси та iншi фактори, якi безпосередньо впливають на цiну товарiв та послуг, якi надає Товариство. До кредитного ризику Товариство не схильне, тому що не залучає кредити, а користується власними коштами.
звiт про корпоративне управлiння
Дотримання принципiв корпоративного управлiння в Товариствi забезпечується шляхом виконання норм чинного законодавства України, установчих документiв, внутрiшнiх положень та наказiв. Система вiдносин корпоративного управлiння здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту та рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Емiтента, Положення про Наглядову раду, Положення про ревiзора, рiшень Наглядової ради. Корпоративне управлiння Емiтента базується на принципi своєчасного розкриття iнформацiї, в тому числi про фiнансовий стан, економiчнi показники, структуру управлiння з метою забезпечення можливостi прийняття зважених рiшень його акцiонерами.
1) Кодекс корпоративного управлiння емiтентом не затверджувався.
2) Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржи, об'єднання юридичних осiб,iншi кодекси корпоративного управлiння та практика корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги, Емiтентом не застосовуються.
- Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень: У звiтному перiодi загальнi збори акцiонерiв не скликались.
- Персональний склад наглядової ради та виконавчого органу (за наявностi) емiтента, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень: голова Наглядової ради Тяпунов Юрiй Олександрович; член Наглядової ради Карасюкевич Тамара Олександрiвна; член Наглядової ради Римарчук Людмила Павлiвна; Директор Павлова Тетяна Олександрiвна. Комiтети Наглядової ради не створенi.
Наглядовою радою Товариства у звiтному перiодi було проведено 2 засiдання, на яких приймались рiшення про змiну депозитарної установи, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, затвердження розмiру оплати її послуг; розгляд та затвердження звiту директора про основнi показники дiяльностi. Наглядовою радою також затверджувались фiнансовi показники рiчного звiту Товариства, а також обговорювались перспективнi плани дiяльностi на наступний рiк.
- Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента: Система внутрiшнього контролю та управлiння ризиками у Емiтента не створювалась, оскiльки її обов'язкова наявнiсть не передбачена чинним законодавством. - Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента:
Тяпунова Тамара Леонтiївна , якiй належить 95054 простих iменних акцiй, що складає 55.61 % загальної кiлькостi випущених Емiтентом акцiй;
Тяпунов Юрiй Олександрович , якому належить 23013 простих iменних акцiй, що складає 13.46% загальної кiлькостi випущених Емiтентом акцiй;
Павлова Тетяна Олександрiвна , якiй належить 17972 простих iменних акцiй, що складає 10.51 % загальної кiлькостi випущених Емiтентом акцiй;
Карасюкевич Тамара Олександрiвна, якiй належить 15952 простих iменних акцiй, що складає 9.33 % загальної кiлькостi випущених Емiтентом акцiй;
Маркiна Лiдiя Михайлiвна, якiй належить 15795 простих iменних акцiй, що складає 9.24% загальної кiлькостi випущених Емiтентом акцiй.
Iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента: Акцiонер може бути присутнiм на зборах, але не приймає участi в голосуваннi, у випадку вiдсутностi голосуючих акцiй Товариства. –
Порядок призначення та звiльнення посадових осiб Емiтента: члени Наглядової ради товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть загальним зборами акцiонерiв. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разi: прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами у будь-який час i з будь-яких пiдстав; без рiшення Загальних зборiв, у разi настання певних обставин, а саме: за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариство за два тижнi; в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв; у разi смертi, визнання недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. У разi неможливостi виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв наглядової ради за її рiшенням. Обрання та вiдкликання Директора, у тому числi припинення його повноважень належить до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Повноваження Директора можуть бути припиненi достроково у випадках, передбачених чинним законодавством України та статутом.Обрання ревiзора, прийняття рiшення про дострокове припинення його повноважень належить до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв.
- Повноваження посадових осiб Емiтента: повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами i триває до моменту обрання загальними зборами нового складу Наглядової ради Товариства. До виключної компетенцiї наглядової ради належить затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю товариства, пiдготовку порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення; прийняття рiшення про анулювання чи продаж ранiше викуплених акцiй ; заслуховувати звiти Директора, посадових осiб, з окремих питань дiяльностi Товариства; отримувати винагороду за виконання функцiй члена наглядової ради; залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; скликати черговi та позачерговi засiдання Наглядової ради, а також iнiцiювати проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства в межах передбачених чинним законодавством України, Статутом, та органiзовують виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом наглядової ради чи ревiзором. Права та обов’язки ревiзора визначаються чинним законодавством, Статутом та положенням ревiзора. Ревiзор має право брати участь у засiданнях наглядової ради у випадках, передбачених статутом.
9. Твердження щодо рiчної iнформацiї, а саме – Директор Емiтента Павлова Т.О, яка здiйснює управлiнськi функцiї та пiдписує рiчну iнформацiю емiтента, стверджує про те, що, наскiльки це їй вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть за 2018 рiк, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Юридичнi особи, якi перебувають пiд контролем Емiтента, вiдсутнi. Консолiдована фiнансова звiтнiсть Емiтентом не складається.
10. Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв): Тип та/або клас акцiй - акцiї простi iменнi. Кiлькiсть простих iменних акцiй – 170940 штук. Номiнальна вартiсть однiєї акцiї - 1,05 гривень. Випуск iнших цiнних паперiв Товариством не здiйснювався. Випущенi Товариством акцiї iснують в бездокументарнiй формi. Публiчна пропозицiя та/або допуск до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру не здiйснювались.
Права та обов'язки акцiонерiв у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства» передбаченi Статутом Товариства. Кожна проста акцiя Товариства надає її власнику - акцiонеру однакову сукупнiсть прав, включаючи права: - брати участь в управлiннi Товариством, в тому числi брати участь у загальних зборах акцiонерiв Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представникiв з ycix питань, якi належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства, висувати кандидатури для участi в органах Товариства, вносити свої пропозицiї до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Товариства; - право на отримання дивiдендiв; - право на отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства; - право на отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства; - вийти iз Товариства шляхом вiдчуження належних йому акцiй у порядку, встановленому законом та статутом. Акцiонер Товариства, який має намiр продати свої акцiї третiй особi, зобов'язаний письмово повiдомити про це решту акцiонерiв Товариства та саме Товариство iз зазначенням цiни та iнших умов продажу акцiй. Акцiонер має право вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому акцiй у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. В разi невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцiй акцiонер має право на вiдшкодування завданих йому збиткiв внаслiдок таких дiй (бездiяльностi) з боку Товариства; - вимагати у встановленому законодавством порядку проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - оскаржувати рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства в разi порушення таким рiшенням прав та охоронюваних законом iнтересiв акцiонера; - переважне право придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiї пропорцiйно частцi належних акцiонеру простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй в процесi приватного розмiщення акцiй (крiм випадку прийняття загальними зборами рiшення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством); - акцiонери Товариства мають й iншi права, передбаченi актами законодавства та Статутом Товариства. Акцiонери Товариства мають передбачене статтею 7 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статутом переважне право на придбання акцiй ПрАТ "Перлина ", що пропонуються їх власником (власниками) до продажу (або вiдчуження iншим способом) третiй особi. Акцiонери Товариства зобов'язанi: - дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх Положень та документiв Товариства; - виконувати рiшення загальних зборiв акцiонерiв, iнших органiв Товариства, прийнятi в межах наданих їм повноважень; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю; - оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом та рiшеннями вiдповiдних органiв Товариства; - не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. - нести iншi обов'язки, встановленi чинним законодавством України.
11. Обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв передбаченi чинним статутом.
Акцiонер має переважне право на придбання акцiй товариства, якi пропонуються їх власником до продажу третiй особi, а також переважне право розмiщувальних товариством простих iменних акцiй пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi. Акцiонер має право на вимогу щодо обов’язкового викупу товариством належних акцiонеру голосуючих акцiй у випадку та порядку, передбачених чинним законодавством.
12. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента, а щодо акцiй - у кожного у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента. У власностi працiвникiв емiтента цiннi папери (крiм акцiй) ПрАТ "Перлина", вiдсутнi.
Iнформацiя щодо наявностi у працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента:
Директор ПрАТ "Перлина" Павлова Тетяна Олександрiвна володiє 17972 штук акцiй, що становить 10.51 % розмiру статутного капiталу;
Голова Наглядової ради Тяпунов Юрiй Олександрович володiє 23013 штук акцiй , становить 13.46% розмiру статутного капiталу;
Ревiзор ПрАТ "Перлина" Тяпунова Тамара Леонтiївна володiє 95054 штук акцiй, що становить 55.61 % розмiру статутного капiталу.
Член Наглядової ради Карасюкевич Тамара Олександрiвна володiє 15952 штук акцiй , становить 10.33% розмiру статутного капiталу.

13. Iнформацiя про корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента. У Емiтента вiдсутня iнформацiя про наявнiсть корпоративних договорiв, укладених акцiонерами (учасниками) ПрАТ "Перлина".
14. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом. Емiтент не володiє iнформацiєю про наявнiсть будь-яких договорiв та/або правочинiв, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
15.Iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення згiдно з чинним законодавством Емiтент не зобов'язаний розкривати.
16. Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Емiтента 151991 простих iменних штук. За даними Емiтента голосуючi акцiї та голосуючi акцiї, права голосу за якими обмежено, вiдсутнi. За даними Емiтента голосуючi акцiї, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi, вiдсутнi.
17. Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному перiодi. У звiтному перiодi виплата дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами Емiтентом не здiйснювалась.
18. Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом. В звiтному роцi придбання власних акцiй емiтентом не здiйснювалось.
19. Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента. У Емiтента вiдсутнi фiлiали або iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли.
20. Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах Емiтент не брав участi у створеннi iнших юридичних осiб.
21. Аудиторський висновок (звiт) незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою) - згiдно з чинним законодавством Емiтент не зобов'язаний розкривати дану iнформацiю.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Перлина"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
Серiя АВ № 641018
3. Дата проведення державної реєстрації
03.03.1992
4. Територія (область)
Волинська
5. Статутний капітал (грн)
179487
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
1
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
47.77 Роздрiбна торгiвля годинниками та ювелiрними виробами
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ВГРУ КБ "Приватбанк"
2) МФО банку
303440
3) поточний рахунок
26003232049001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ КБ "Правекс-Банк"
5) МФО банку
380838
6) поточний рахунок
26004799964820

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тяпунова Тамара Леонтiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1943
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
57
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ПрАТ "Перлина"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2013 до переобрання на загальних зборах
9) Опис
Обрана загальними зборами, винагороди не виплачувалися, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член наглядової ради, головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Римарчук Людмила Павлiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1973
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер ПП "Карбон"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2013 до переобрання
9) Опис
Призначена наказом директора товариства на посаду головного бухгалтера, винагороди не виплачувалися, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Обов'язки визначенi посадовою iнструкцiєю. Бере участь у засiданнях наглядової ради, незалежний член наглядової ради.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тяпунов Юрiй Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1970
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник директора ЗАТ "Перлина"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2013 до переобрання на загальних зборах
9) Опис
Координує дiяльнiсть наглядової ради, здiйснює контроль за виконанням рiшень загальних зборiв акцiонерiв, захищає права акцiонерiв та представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж зборами акцiонерiв. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Отримує заробiтну плату згiдно штатного розпису.Голова наглядової ради-акцiонер.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Павлова Тетяна Олександрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1964
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор магазину «Рубiн» ПрАТ «Перлина»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2013 до переобрання на загальних зборах
9) Опис
Повноваження та обовязки посадової особи товариства визначенi посадовою iнструкцiєю.Отримує заробiтну плату згiдно штатного розпису. Винагороди протягом року не отримував.Дiє вiд iменi товариства без довiреностi. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Карасюкевич Тамара Олександрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1955
5) освіта**
середня
6) стаж роботи (років)**
40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заввiддiлом ПрАТ "Перлина"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2013 до переобрання на загальних зборах
9) Опис
Обрана загальними зборами,поовноваження визначенi статутуом, винагороди не виплачувалися, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Член наглядової ради -акцiонер.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова ревiзiйної комiсiї Тяпунова Тамара Леонтiївна 1598003329 95054 55.61 95054 0 0 0
Голова наглядової ради Тяпунов Юрiй Олександрович 2558411177 23013 13.46 23013 0 0 0
Директор Павлова Тетяна Олександрiвна 2367404302 17972 10.51 17972 0 0 0
Член наглядової ради Карасюкевич Тамара Олександрiвна 1632605140 15952 9.33 15952 0 0 0
Усього 151991 88.91 151991 0 0 0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
- 0 0 - - - - 0 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Тяпунова Тамара Леонтiївна 95054 55.61 95054 0
Тяпунов Юрiй Олександрович 23013 13.46 23013 0
Павлова Тетяна Олександрiвна 17972 10.51 17972 0
Усього 136039 79.58 136039 0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.10.2010 31/03/1/10 Волинське ТУ ДКЦПФР UA4000171714 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 1.05 170940 179487 100
Опис Акцiї розмiщенi мiж акцiонерами шляхом приватного розмiщення. Додаткових емiсiй не здiйснювали.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 316.1 307.9 0 0 316.1 307.9
будівлі та споруди 264 257 0 0 264 257
машини та обладнання 48 46 0 0 48 46
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 4.1 4.9 0 0 4.1 4.9
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 316.1 307.9 0 0 316.1 307.9
Опис Первiсна вартiсть основних засобiв - 686.8 тис.грн; сума нарахованого зносу - 378,9 тис. грн. Ступiнь їх зносу на кiнець звiтного перiоду 52.9%. Заборони на використання власних основних засобiв немає, термiн використання необмежений.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 465.2 476.2
Статутний капітал (тис. грн.) 179.5 179.5
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 179.5 179.5
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(465.2 тис.грн. ) бiльше статутного капiталу.Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 14.7 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 86.8 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 101.5 X X
Опис: -

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2018 0 0
2 2017 0 0
3 2016 0 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити)
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3
членів наглядової ради - акціонерів 3
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить)


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 2

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть)
Інші (запишіть)


Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть)

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Так Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть):

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) -

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) -

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) -

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) -

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): -

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: -

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: -
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
-ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Перлина" за ЄДРПОУ 01553899
Територія за КОАТУУ 0710100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон 45000, Україна, Волинська обл., м. Луцьк, пр. Волi, 7

Форма № 1-м
1. Баланс
на 31.12.2018 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 316.1 307.9
- первісна вартість 1011 681.7 686.8
- знос 1012 ( 365.6 ) ( 378.9 )
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 316.1 307.9
II. Оборотні активи
Запаси 1100 0 0
- у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 93.1 64.9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.5 7.8
- у тому числі податок на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4.9 49.5
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 74.3 134.5
Витрати майбутніх періодів 1170 2.1 2.1
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 174.9 258.8
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 491 566.7

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 179.5 179.5
Додатковий капітал 1410 105.3 105.3
Резервний капітал 1415 8.5 8.5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 182.9 171.9
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 1495 476.2 465.2
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
- товари, роботи, послуги 1615 4.5 79.7
розрахунками з бюджетом 1620 10.3 14.7
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
- зі страхування 1625 0 0
- з оплати праці 1630 0 7.1
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 0 0
Усього за розділом IІІ 1695 14.8 101.5
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 491 566.7

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.
Форма N 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 855.6 860.4
Інші операційні доходи 2120 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 855.6 860.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 837.1 ) ( 622 )
Інші операційні витрати 2180 ( 29.5 ) ( 159.9 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 866.6 ) ( 781.9 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 -11 78.5
Податок на прибуток 2300 ( 0 ) ( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -11 78.5


Примітки до балансу -
Примітки до звіту про фінансові результати -
Керівник Павлова Т.О.
Головний бухгалтер -